Zorgen is een werkwoord

Zorg - Campus VTI

 

ZORGEN IS EEN WERKWOORD

Campus VTI draagt zorg voor elke leerling!

Geïntegreerde zorg


Leerlingen komen in de eerste plaats naar school om te leren en om zich te ontplooien. In het secundair onderwijs heeft dit leren een goede doorstroming naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs op het oog. Daarnaast draagt het aanreiken van een waardenkader bij tot een evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerlingen.

Zorg sluit hierbij aan. Zorg is het geheel van initiatieven dat door alle schoolbetrokkenen wordt genomen om optimale en gelijke ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Dit draagt bij tot een schoolloopbaan die het best aansluit bij de talenten van de leerlingen.

Onze zorg voor de leerlingen staat niet naast het onderwijs en de opvoeding op school, maar maakt er volledig deel van uit.

Daar waar het moet, vervolmaakt de zorg het leerproces, het studierendement, de studiekeuze, het psychisch, het sociaal en het fysiek welbevinden van de leerling.

In het zorgbeleid staat de rol van de leraar centraal. De zorg voor leerlingen is een zaak van alle leraren. Zorg zit verweven in het pedagogisch- en didactisch handelen, elke dag opnieuw. De verschillende zorgteams op school, houden een vinger aan de pols. Ze geven impulsen en sturen bij waar nodig. De zorgteams staan garant voor de continuïteit in de zorg.

Ons zorgbeleid is ingebed in het ISO-kwaliteitsdenken. Daardoor garanderen we de opvolging van de doeltreffendheid van de genomen initiatieven.  

De centrale rol van de leraar en de globale aanpak op schoolniveau vormen samen het concept van geïntegreerde zorg. In onze school is de rol van alle betrokkenen - leerkrachten, klastitularis, jaaropvoeders, zorgteam, directie, CLB-medewerkers én ouders - duidelijk omschreven.

 

Handelingsgericht werken


Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het zorgaanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Het uitgangspunt is niet “Wat is er mis met deze leerling?”. Maar wel “Wat heeft deze leerling nodig om onderwijs te volgen?”

BASISZORG

Een brede basiszorg zorgt ervoor dat het aantal extra zorgvragen daalt. De brede basiszorg is geconcretiseerd in basismaatregelen, opgesplitst in aandachtspunten voor de klastitularis, de opvoeder en de vakleerkracht. Deze maatregelen zijn breed gedragen en ingebed in de dagelijkse schoolactiviteiten.
Voorbeelden zijn: ingevulde cursussen aanbieden (digitaal of op papier), aanbieden van geperforeerde kopies, kleurgebruik in agenda, gebruik verhuismap, OVUR-studiemethode, geen puntenverlies voor spellingsfouten (uitgezonderd spellinglessen bij talen), vragen worden voorgelezen bij GO, voldoende tijd voor iedereen bij KO en GO, …
Naast de concrete maatregelen is er de dagelijkse aandacht voor welbevinden van elke leerling. Klasuurtje, SOVA, middagactiviteiten, pestactieplan,enz. dragen hier toe bij. Bovendien staat de unieke werking met professionele jaaropvoeders garant voor de continue aandacht voor én aanspreekbaarheid van het individu en de groep.

VERHOOGDE ZORG

Een aantal leerlingen hebben extra begeleiding nodig. Goede preventieve basiszorg volstaat niet meer. Het schoolteam kan voor deze leerlingen onderwijs aanbieden dat ontwikkelingskansen maximaal garandeert. Het zorgteam en de leerkracht(en) zoeken samen naar een gerichte aanpak of interventie en bepalen verdere stappen. Interventies blijven gericht op aansluiting met de klassengroep.
Voorbeelden: een individueel handelingsplan (IHP)  -  GOn-begeleiding.

KLASPROFIEL

In de eerste graad worden de leerlingen met een extra onderwijsbehoefte opgenomen in het klasprofiel.  Deze maatregelen worden door elke leerkracht en/of opvoeder opgevolgd.  Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met alle betrokkenen en dus ook de ouders.
Voorbeelden van extra individuele maatregelen: naast een taalsterke leerling zitten, extra leerbegeleiding, extra aanmoedigen, extra orde, structuur en organisatie, GO op computer of laptop,... In de tweede en derde graad worden de individuele handelingsplannen opgesteld volgens de nood van de leerling.

WERKING IN 1B & BVL

In de 1e graad B-stroom wordt gewerkt op maat van de leerling in het klaslokaal. De basiszorg is hier heel ruim waardoor, met uitzondering van leerlingen die recht hebben op GOn, zelden leerlingen in aanmerking komen voor verhoogde zorg.
Aangezien veel leer- en ontwikkelingsstoonissen samen voorkomen ( comorbiditeit, mengvormen) is een individuele leerlingbegeleiding vaak wenselijk. Naast een algemeen zorgbeleid voor alle leerlingen  wil onze school instaan voor een meer individueel begeleidingstraject. Ditz al gebeuren als de draagkracht van de school het toelaat en de noodzaak duidelijk is voor alle partijen. Dit gebeurt in overleg met alle actoren. Het spreekt voor zich dat, om de begeleidingsinitiatieven te laten slagen, de positieve medewerking en de motivatie van leerlingen en hun ouders noodzakelijk is.

 

Leer- en ontwikkelingsstoornissen


De meest voorkomende leer- en ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen van onze school zijn dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dysfasie, dyspraxie (DCD), ADHD, ADD en ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

Na een screenings- en evaluatieperiode wordt beslist om de leerling met een leerstoornis op te nemen in het klasprofiel. Omdat er een resem extra onderwijsbehoeften zijn bij leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis, worden de extra maatregelen uiteraard altijd gekoppeld aan de individuele zorgbehoevende leerling. Deze maatregelen worden door elke leerkracht en begeleider opgevolgd ten behoeve van de leerling. Per trimester worden die geëvalueerd en aangepast waar nodig.

 

Zorgteam

Luc Dekiere pedagogisch directeur 1e graad
Natalie Coopman pedagogisch directeur 2e + 3e graad
Luc Verbauwhede zorgcoördinator
Ines Ghekiere leercoördinator
Karolien Charels leer- en ontwikkelingsproblemen
Sarah Goethals dyslexie / Sprint
Hilde Vercautere CLB-medewerker